Algemene voorwaarden & Service

                                                                                                                                                                   Algemene voorwaarden & 

Service 


Das mooi schapenvachten 

 

 

Inhoudsopgave:

 

Artikel   1 - Definities

 

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

 

Artikel   3 - Toepasselijkheid

 

Artikel   4 - Het aanbod

 

Artikel   5 - De overeenkomst

 

Artikel   6 - Herroepingsrecht

 

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

 

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

Artikel   9 - De prijs

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Artikel 13 - Betaling

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 

Artikel 15 - Geschillen

 

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen  af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Das mooi schapenvachten 

Noordzijde 41

Gasselternijveenschemond 

 

0620804788 bereikbaar van woensdag tot en met zaterdag van 10:00 - 17:00

 

 

 

 

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel. 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de klant een flyer meegegeven met onderhoudstips en hierin vast gesteld dat de koper ons niet aansprakelijk kan stellen voor eventuele schade. 

Artikel 4 - Het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 

 

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen binnen 6 maanden na aankoop.  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade wat eventueel kan  ontstaan door onze artikelen/producten, dit staat ook in de meegeleverde flyer. 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te ontbinden. 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

Bij levering van producten:

 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies, de kosten van versturen en retourneren zijn voor de belangstellende. Buiten de webshop bent u welkom in onze winkel op afspraak om het product te bekijken en eventueel aan te schaffen. Onze winkel is op afspraak geopend op woensdag en donderdag mits wij geen markt hebben. Om een afspraak te maken kunt u deze aanvragen via whatsapp tel 0620804788, ook is bellen mogelijk, wel bij drukte kunnen wij helaas niet alle telefoon gesprekken opnemen. Via whatsapp krijgt u dezelfde dag antwoord. 

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De ondernemer geeft geen garantie op artikelen/producten met schade:  hieronder wordt verstaan: waterschade, kleur verbleking/ verlichting waaronder o.a. zon en natuur licht.  Gebreken wat ontstaan is door de consument. 
 

de ondernemer geeft wel  6 maanden garantie op naaimachine werkzaamheden wat door de ondernemer is verricht.  
 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 

  1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

  1. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

 

 

  1. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

 

 

Artikel 9 - De prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. 

 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. De consument kan de ondernemer niet aansprakelijk stellen tot schade wat ontstaan is door onze artikelen/producten. 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 maand na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Bij opmaat gemaakte opdrachten dient ook hierin binnen 1 maand gebreken door te geven, hierin bieden wij service voor reparatie, schade wat eventueel ontstaan is door onze artikelen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld aan de ondernemer. 
verzendkosten zijn voor de opdrachtgever/belangstellende. langs brengen op afspraak mag natuurlijk ook. 
Bij zelf reparatie vervalt de service. 

De garantietermijn van de ondernemer is na aankoop 6 maanden. . De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding op welke manier dan ook. 

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging

 

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan van 6 maanden en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

Artikel 13 - Betaling

 

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen gelijk te betalen. werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren, na aankoop binnen 6 maanden. Eventueele schade wat door onze artikelen/producten is ontstaan kan niet aansprakelijk worden gesteld aan de ondernemer. 
Bij smaad en lasten richting de ondernemer wordt door de ondernemer aangifte gedaan en alle lasten van omzet derving dienen vergoed te worden door de consument. 

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan

Das Mooi Schapenvachten 

Noordzijde 41

9515 PB

Gasselternijveenschemond 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

 

 

 

 

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 

 

 

 

— Adres consument(en) :

 

 

 

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 

 

 

Camper / auto stoelhoezen van schapenvachten.

Warm in de winter en verkoelend in de zomer, zeer aangenaam maar ook vooral heel erg aaibaar. Ongetwijfeld gaat u dit herkennen. Maar hoe onderhoud je deze stoelhoezen van schapenvachten.

Meest gestelde vragen en onderhoudstips:

*Kunnen de stoelhoezen in de wasmachine? Dit raden wij af, het zijn echte vachten en een natuurlijke onderhoud is vele malen beter, buiten uitkloppen en borstelen. De “onderkant “ van de vacht kan niet tegen water, door water gaat het krimpen en wordt het hard. Schapenvachten hebben van nature een lanoline wax-laag en dit is  bacterie en vuilafstotend. Bij hebben wel vachten die in de wasmachine kunnen, op wolwasprogramma en met wolwasmiddel, zo laag mogelijk wassen, niet centrifugeren en laten drogen op een rek met de haren naar bendenen en om de 2 uur de vacht iets oprekken, niet te hard, met beleid. 

*Wat moet ik doen als er een vlek opkomt ? De ‘’haren’’ kunnen wel tegen water, met een handsopje en groene zeep kan u ‘’de haren’’ schoonmaken, laten drogen en borstelen.

*De vachten buiten hangen onder een afdakje in de mist is heel goed en wanneer de vachten in de ‘’losse sneeuw’’ (Niet in de NATTE sneeuw) gelegd worden heeft dit een absolute schone  werking, 1 uur met de haren in de sneeuw leggen. Uitkloppen, borstelen en voilà, weer als nieuw. Wel adviseren wij de vachten s ’nachts binnen te houden (net zoals bij tuinstoelen) dit ook bij het wegleggen, leg het op een droge plek.  Mocht u de vachten vinden ruiken (het is en blijft een duurzaam natuur product) leg de vachten 3 dagen in een afgesloten zak in de vriezer. Deze handeling kan u ook gebruiken wanneer u huisdier last heeft van vlooien. Door het bevriezen, bevriezen alle neten. Wel dient u heel goed u huisdier te behandelen.

*Hoe droog ik de vacht? Op een schaduwplek, liggend op een wasrek met de haren naar de onderkant, zodat het vocht/water eruit kan druppelen. Niet in de zon, zonlicht geeft altijd een reflex, en licht de haren op (net zoals de haren van de mens, wordt het lichter door zonlicht)

*Waarom is borstelen nodig? Door het borstelen, wordt de vacht weer mooi fluffy en geeft het weer een mooie uitstraling en is het weer als nieuw, door het zitten en verschuivingen wordt het plat en komen er klitten in het haar en gaat het vervilten. Hoe vaak moet ik de vacht borstelen? Dat is geheel persoonlijk, doe dit vooral op gevoel. Door het borstelen trekt het altijd wel; wat haren mee, dit is logisch, tenslotte blijft het een natuurproduct. 

*Bij lichte camper/ auto stoelen adviseren wij om u stoel door middel van een lichte doek te plaatsen tussen de vacht en de stoel. Lichte stoelen zijn nou eenmaal kwetsbaarder dan donkere stoelen. Dit voor bescherming van u stoel. Bij stoffen stoelen, kan de vacht pluisjes afgeven (achterzijde, suède) met een plakroller en/of stofzuiger is dit weg te halen. 

Mocht er schade ontstaan, deze is niet te verhalen op ons product/bedrijf. Stoelhoezen welke opmaat gemaakt zijn kunnen niet geretourneerd of  geruild  worden. Ook standaard hoezen kunnen na gebruik en na 14 dagen niet geretourneerd worden. Mocht u binnen 14 dagen de stoelhoezen willen retourneren zijn de verzendkosten voor u zelf, dit geldt tevens ook bij reparatie, de verzendkosten zijn voor de koper. Afgeven, ophalen is op afspraak mogelijk en u kunt gelijk een kijkje nemen in onze zaak. Een winkel vol met wol en met voldoende parkeer gelegenheid.  

*Bij gebreken dient u dit binnen 14 dagen te vermelden. Aanpassingen na de vermeldingsperiode, zijn kosten aan verbonden. Neemt contact op voor het uurtarief. 

*Wat ook aangenaam is, om tijdens het reizen wanneer u stopt voor een pauze, de hoezen buiten in een stoel of bank te plaatsen. Das mooi en echt genieten!!

Mocht er vragen zijn, vraag het ons en bent u tevreden, vertel het verder.

Met vriendelijke groet, 

Das Mooi Schapenvachten.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2024 Voordelen schapenvachten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel